Krav om politiattest


Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Sportsklubben Rollon blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Sportsklubben Rollon kan imidlertid ikke avkreve politiattest av enhver person vi måtte ønske. Det må foreligge et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Dette gjøres i samråd med:
Daglig leder Kristoffer Solheimsnes 
e-post: dagligleder@rollon.no
telefon: 994 27 060

eller hans stedfortreder:
Styreleder Marius F Øksenvåg 
e-post: marius.oksenvag@avonova.no

telefon: 924 78 303

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Daglig leder sender søknaden til politiet. Søknadsskjema finnes vedlagt.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til daglig leder

Sportsklubben Rollon skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Fremviste politiattester skal registreres.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Varighet av en politiattest:
En person som ble sjekket da hun/ han ble ansatt/påtok seg oppdraget kan i utgangspunktet ikke sjekkes på nytt selv om hun/han i lengre tid fremover fortsetter å utføre tilsvarende oppgaver for idrettslaget. Dersom det er gått flere år fra personen ble sjekket, svekkes effekten av politiattesten. Derfor skal en person som settes til en annen oppgave i idrettslaget som også innebærer et tillits-/ansvarsforhold overfor mindreårige/ utviklingshemmede, bør avkreves ny attest.

Dersom personen har vært borte fra idrettslaget i en periode, for eksempel ett år eller en sesong, og igjen påtar seg nye oppgaver for laget, må vedkommende fremvise ny politiattest. Om en person skal sjekkes eller ikke, må alltid vurderes konkret fra gang til gang. Dersom Sportsklubben Rollon er i tvil, bør det heller sjekke en gang for mye enn en gang for lite.

Med vennlig hilsen
Styret i Sportsklubben Rollon